Nyheter Nyheter Teknisk beskrivning för TC 2XX | ControlArt AB Nyheter

Teknisk beskrivning för TC 2XX


 Lista över funktioner

Testutrustningen är först och främst utvecklad för att tillgodose behovet av att testa cyklisk atmosfärisk korrosion med en bra reglernoggrannhet. För normalt provtillstånd över rumstemperatur är en reglerande noggrannhet bättre, för den relativa luftfuktigheten ± 3 % RH och för temperaturen noggrannheten ±0.8 °C, i sektioner med konstanta förhållanden.

 

  • 50 olika förprogrammerade tester är möjligt att lagra i den inbyggda regulatorn. Testcykeln förbereds i en vanlig PC och överförs till regulatorn med en USB-RS485-gränssnitt adapter.
  • "Regnlösning" blandas automatiskt av testutrustningen själv.
  • En loggerprogramvara på en dator kan, med en Ethernet-anslutning till skåpet, ge faktiska gånguppgifter samt lagrade data som kan tillhandahållas som Excel-filer.
  • Underhållsbehovet av provningsutrustningen är mycket lågt.


Femton enhetsoperationer ingår i installationen av testutrustningen enligt följande:  

1. Klimat (fuktighet- och temperaturkontroll)
2. 
Syntetiskt "regn" av saltlösning (natriumklorid) där pH-värdet kan regleras
3. Torkning av kammaren och prover genom att kondensera ut överskottsvattnet
4. Temperaturreglering (kör utan befuktning)
5. När det regnar, mängden regn, hög eller låg
6. Extra funktion 24 V 1 på relä
7. Extra funktion 24 V 2 på relä
8. Extra funktion 24 V 3 på relä
9. Stand by klimat
10. Inget klimat, ingen reglering
11. 
Klimatkontroll med kylning i kretsen
12. Saltdimmeregn (med lågregnstillval)
13. Särskilt snabbt luftfuktighetssteg när temperaturen är konstant (lämpad för ECC1-test)
14. Automatisk sköljning
15. Luftspolning
 

 

Installationskrav

Tryckluft
Den komprimerade luften bör ha ett tryck på minst 5,5 bar tryck. Luftförbrukningen är 0,24 m3/min eller mindre. Tryckluften ska vara ren från dammpartiklar och olja samt torkad från vatten (daggpunkt under 3 °C). Tryckluften ska vara av klass 4 (ISO 8573-1).

Elektricitet 
Den el som krävs är 400 Volt med trefas, jord och neutral med 3*16 A säkring. Jordfelsbrytare är obligatoriskt att använda. Den genomsnittliga elektriska effekten som används är 1,35 kW.

Vatten
Rent avjoniserat vatten, omvänd osmos eller med en konduktivitet som är mindre än 5 μS. Vattnet måste ha ett tryck av min 3,5 bar och max 4,5 bar. Förbrukningen beror på testmetod. När det regnar är det en förbrukning av ca.110 liter per timme under en period av 15 minuter nödvändig för Volvo-metoderna. Inom en normal klimatcykel behövs ungefär 1-2 liter per timma. För lågregnsmetoderna behövs mindre än 15 liter per timme under nedfallsfaserna.

Avlopp
Ett avlopp som kan ta det använda vattenflödet, innehållande huvudsakligen 0,5-1 % av svagt sur lösning av natriumkloridvatten.

Avloppet bör placeras i anslutning till klimatkammarenheten, företrädesvis bakom en linje som skulle kunna beskrivas som mittlinjen i längdriktningen, se diagrammet nedan.
Om avloppet inte är i närheten kan en dräneringspumpenhet tillhandahållas som ett alternativ.

 

Utrymmeskrav 


Enheten kan placeras i flera riktningar. Dock måste enheten placeras på ett sådant sätt att dörrarna inte är blockerade. Dessutom måste det finnas tillräckligt utrymme för underhåll.

En 0,8*0,6 m2 golvyta för kyl-/frysaggregatet måste också lämnas.

info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016